> การใส่กระดาษและแผ่น CD/DVDs > การโหลดแผ่น CD/DVD > การโหลดและการนำแผ่น CD/DVD ออก

การโหลดและการนำแผ่น CD/DVD ออก

เมื่อทำการพพิมพ์หรือถ่ายสำเนาบนแผ่น CD/DVD คำแนะนำจะปรากฎขึ้นบนแผงควบคุมแจ้งให้คุณทราบวิธีการขณะโหลดแผ่น CD/DVDปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ